Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 01/7/2019

0

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Nguyễn Đức Trường

23/05/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có). Thiếu Hộ chiếu gốc

04/06/2019

2

Nguyễn Kim Hoa

10/06/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

3

Nguyễn Thị Mỹ An

16/09/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

4

Nguyễn Chính Phong

02/05/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu + photo công chứng sao y bản chính 2 mặt thẻ F2

04/06/2019

5

Nguyễn Thị Huyền

26/10/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

6

Nguyễn Thị Bích Hạnh

02/09/1978

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/06/2019

7

Hồ Viết Rin

14/10/1988

Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

8

Lê Đức Anh

25/07/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

9

Hoàng Thảo Các

25/12/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

10

Vi Văn Hoàn

01/05/1987

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/06/2019

11

Cam Cao Cường

11/01/1988

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoach về nước (nếu có)

04/06/2019

12

Sùng A Di

13/02/1993

Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển HC; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

13

Nguyễn Văn Chiến

26/04/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

14

Hoàng Trung Thúy

09/08/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

15

Nguyễn Đăng Đại

12/04/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

16

Nguyễn Huy Trường

25/01/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc

04/06/2019

17

Phan Việt Sang

10/10/1985

Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/06/2019

18

Thân Văn Luân

26/11/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

19

Lê Mã Lương

04/06/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

20

Nguyễn Văn Lương

20/05/1992

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/06/2019

21

Nguyễn Tiến Lý

14/04/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

22

Phạm Văn Huận

21/03/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

23

Phan Xuân Hưởng

06/08/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

24

Lê Đại Biển

02/07/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

25

Phan Thanh Văn

10/08/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

26

Nguyễn Tiến Hải

08/08/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

27

Trần Xuân Thản

10/01/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

28

Nông Thị Mẫn

09/07/1993

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu

04/06/2019

29

Hứa Trung Hưng

01/11/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

30

Phùng Hồ Thị Xuân Thịnh

07/02/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

31

Lê Trọng Thường

27/07/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu hộ chiếu gốc

04/06/2019

32

Nguyễn Hữu Khánh

21/12/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019

33

Phan Ngọc Dư

16/02/1991

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

04/06/2019

34

Trần Văn Nhạ

25/12/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

04/06/2019

35

Trịnh Xuân Tiến

07/08/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

04/06/2019