Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 12/6/2019

0

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Chúc Văn Tường

12/08/1983

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

16/5/2019

2

Trần Văn Toán

18/09/1984

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

16/5/2019

3

Nguyễn Duy Tùng

01/10/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

4

Trần Hồng Xuân

28/03/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

5

Mai Xuân Hải

11/03/1982

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

16/5/2019

6

Nguyễn Quang Hòa

07/08/1977

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

16/5/2019

7

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

07/12/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

8

Lê Quốc Hùng

19/06/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc

16/5/2019

9

Hoàng Đông Hưng

05/05/1980

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

16/5/2019

10

Nguyễn Hoàng Nam

09/02/1980

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

16/5/2019

11

Nguyễn Văn Toán

12/02/1993

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

12

Nguyễn Hoàng Lương

10/10/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

13

Tạ Xuân Tùng

15/10/1980

Thiếu Hộ chiếu gốc

16/5/2019

14

Lê Văn Đông

01/06/1980

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có); Thiếu Hộ chiếu gốc

16/5/2019

15

Trần Mạnh Hiệp

10/05/1993

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

16

Vũ Văn Nam

23/09/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

17

Đặng Ngọc Hiếu

08/02/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

18

Phạm Thị Nhung

15/08/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

19

Nguyễn Viết Khương

07/06/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

20

Nguyễn Kiên Cường

20/01/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

16/5/2019

21

Nguyễn Văn Thông

16/03/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

22

Ngô Thị Lệ

04/04/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

23

Hồ Thị Thanh Hải

16/12/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

24

Mai Văn Dũng

13/07/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

25

Phạm Quang Điệp

02/12/1992

Thiếu Hộ chiếu gốc

16/5/2019

26

Nguyễn Văn Quang

14/01/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

27

Trần Văn Nghĩa

01/12/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

16/5/2019

28

Trần Anh Toàn

26/02/1981

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

16/5/2019

29

Nguyễn Quang Huy

19/05/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

30

Huỳnh Quang Phúc

02/05/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

31

Bùi Văn Bốn

09/09/1984

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

16/5/2019

32

Trần Văn Hùng

28/03/1990

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

33

Ngô Văn Biên

02/11/1985

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc;

16/5/2019

34

Nguyễn Thúc Đức

22/02/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

35

Trần Văn Chung

08/11/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

36

Võ Hồng Nhật

17/10/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

37

Trần Thị Thắng

15/09/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

38

Trần Thị Mai Hương

08/09/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

39

Lê Thị Hương

30/12/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

40

Cao Nhất Trang

19/06/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

41

Nguyễn Văn An

07/06/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

42

Vũ Văn Thứ

17/01/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

16/5/2019

43

Lê Thị Thu

01/03/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16/5/2019

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ ” Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ”. Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước