Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ

0

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Trần Thị Hồng Thắm

12/06/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

2

Lê Văn Quảng

01/05/1988

Thiếu photo chứng thực sao y bản chính thẻ cư trú F2 và photo chứng thực sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

27/6/2019

3

Nguyễn Minh Hải

18/10/1984

Hồ sơ đủ

07/04/2019

4

Trịnh Văn Trọng

27/03/1991

Hồ sơ đủ

5

Lê Thị Hoa Hậu

20/04/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

6

Võ Văn Chương

10/02/1989

Hồ sơ đủ

27/6/2019

7

Bùi Quang Vũ

21/11/1992

Hồ sơ đủ

27/6/2019

8

Bùi Văn Luyến

01/07/1985

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Thịnh Vượng

16/10/1993

Hồ sơ đủ

10

Bùi Văn Tuấn

19/12/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

11

Trình Văn Thăng

28/10/1988

Hồ sơ đủ

27/6/2019

12

Hoàng Văn HÙng

16/01/1988

Hồ sơ đủ

27/6/2019

13

Bùi Thế Sâm

12/09/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

14

Lê Chí Nguyện

11/10/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

15

Lê huy Tuyên

22/10/1984

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/04/2019

16

Dương Đình Quý

01/09/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

17

Vương Đắc Trung

17/07/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

18

Nguyễn Văn Thắng

03/03/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/04/2019

19

Đỗ Văn Dũng

25/02/1985

Hồ sơ đủ

27/6/2019

20

Hán Hồng Tuấn

20/09/1984

Hồ sơ đủ

21

Trần Văn Mạnh

06/10/1989

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Ngọc Chất

24/06/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

23

Nguyễn Điình Tứ

12/05/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

24

Chu Văn Minh

05/09/1989

Hồ sơ đủ

25

Hồ Minh Tuân

17/07/1986

Hồ sơ đủ

26

Nguyễn Văn Thịnh

20/09/1988

Hồ sơ đủ

27

Lê Ngọc Quý

26/12/1985

Hồ sơ đủ

07/04/2019

28

Đặng Đình Giới

11/01/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

29

Nguyễn Văn Trung

15/03/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

30

Tống Văn Phương

09/12/1981

Hồ sơ đủ

31

Ngô Văn Cường

01/02/1988

Hồ sơ đủ

27/6/2019

32

Nguyễn Anh Tuấn

15/04/1992

Hồ sơ đủ

27/6/2019

33

Đào Thị Liệu

18/12/1987

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu;

07/04/2019

34

Nguyễn Văn Thanh

18/05/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

35

Nguyễn Văn Nam

07/09/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

36

Phan Giáo Ái

09/03/1984

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

37

Nguyễn Kim Duyên

03/05/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

38

Trịnh Xuân Thanh

26/01/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

39

Đinh Khắc Ninh

01/09/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

40

Nguyễn Trung Hiếu

02/01/1986

Hồ sơ đủ

07/04/2019

41

Thạch Thanh Hà

04/08/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

42

Nguyễn Văn Hùng

21/06/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

43

Trần Văn Xuyên

12/09/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

44

Hoàng Văn Hậu

04/12/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc + photo công chứng sao y bản chính cả quyển HC (48 trang)

07/04/2019

45

Doãn Đương

31/12/1984

Hồ sơ đủ

27/6/2019

46

Trần Thạch

08/12/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

47

Lê Văn An

25/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

48

Lê Văn Dũng

08/08/1991

Hồ sơ đủ

07/04/2019

49

Vũ quyết Thắng

10/03/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

50

Phan Văn Bình

19/08/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

51

Nguyễn Quốc Bảo

20/10/1984

Đơn đề nghị rút tiền thiếu xác nhận nơi cư trú

07/04/2019

52

Nguyễn Đình Thăng

24/05/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

53

Hà Văn Đức

28/06/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

54

Đỗ Tuấn Vương

08/02/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

55

Nguyễn Thành Luân

09/11/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

56

Hà VĂn Hải

20/11/1981

Hồ sơ đủ

07/04/2019

57

Vũ Văn Hoan

25/08/1993

Hồ sơ đủ

07/04/2019

58

Nguyễn Văn Đoàn

15/12/1989

Hồ sơ đủ

59

Lê Minh Quyết

07/08/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

60

Hà Mạnh Hồng

21/02/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

61

Nguyễn Hoàng Phương

24/09/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/04/2019

62

Phạm Văn Hợi

22/12/1984

Hồ sơ đủ

07/04/2019

63

Hoàng Văn Tiệp

16/03/1985

Hồ sơ đủ

07/04/2019

64

Võ Văn Huỳnh

20/12/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

65

Bùi Văn Hải

30/05/1989

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Đình An

06/08/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

67

Nguyễn Tiến Dũng

27/09/1989

Hồ sơ đủ

27/6/2019

68

Nguyễn Đình Huy

15/05/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

69

Trần Tuấn Đệ

18/01/1984

Hồ sơ đủ

27/6/2019

70

Vũ Văn Nam

30/03/1986

Hồ sơ đủ

07/04/2019

71

Trần Xuân Vượng

19/01/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

72

Nguyễn Huy Nguyên

02/07/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

73

Cao Ngọc Sấm

10/07/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/12/2019

74

Nguyễn Văn Lập

11/07/1986

Hồ sơ đủ

27/6/2019

75

Tạ Văn Liệu

08/08/1993

Hồ sơ đủ

07/04/2019

76

Nguyễn Trung Vinh

29/10/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

77

Nguyễn Thị Quỳnh

07/12/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

78

Phạm Minh Toàn

18/08/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

79

Phùng Quang Tiến

15/05/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

80

Nguyễn Mạnh HÙng

21/02/1983

Hồ sơ đủ

27/6/2019

81

Nguyễn Văn Biên

02/10/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

82

Trần Văn Quân

01/06/1990

Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

83

Nguyễn Quốc Tuấn

09/04/1987

Thiếu photo có chứng thực sao y bản chính 2 mặt thẻ F6

07/04/2019

84

Võ Đoàn Phương Vị

05/11/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

85

Phạm Quốc Lợi

02/09/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu photo có chứng thức 2 mặt thẻ cư trú F6

07/09/2019

86

Nguyễn Tiến Dũng

08/08/1984

Hồ sơ đủ

87

Lê Văn Khánh

15/06/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

07/09/2019

88

Nguyễn Trương Quốc An

21/07/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu photo có chứng thực 2 mặt thẻ F6

04/05/2019

89

Hoàng Đình Khởi

24/11/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

90

Tạ Xuân Chính

20/09/1979

Hồ sơ đủ

91

Hoàng Thị Khơi

15/05/1981

Hồ sơ đủ

92

Vũ Hoàng Bảo Châu

28/09/1989

Hồ sơ đủ

93

Phan Hùng

13/10/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

94

Lê Văn Tùng

09/07/1985

Hồ sơ đủ

07/09/2019

95

Lương Văn Vân

09/05/1982

Hồ sơ đủ

07/09/2019

96

Nguyễn Văn Quý

24/06/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

97

Lê Công Học

05/01/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

98

Nguyễn Hữu Huy

15/03/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

99

Vũ Văn Tuấn

01/06/1985

Hồ sơ đủ

07/09/2019

100

Nguyễn HÙng Luân

03/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

18/7/2019

101

Nguyễn Bá Toàn

05/06/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

102

Võ Song Hào

13/06/1979

Hồ sơ đủ

07/09/2019

103

Nguyễn Tiến Mạnh

06/01/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

104

Ngô Đình Văn

09/06/1993

Hồ sơ đủ

105

Lê Hữu Anh

10/05/1984

Hồ sơ đủ

106

Hà Văn Hùng

18/11/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

107

Bạch Thúy Hằng

24/11/1981

Hồ sơ đủ

108

Nguyễn Thế Nhàn

10/08/1989

Hồ sơ đủ

109

Nguyễn Văn Khánh

03/09/1981

Hồ sơ đủ

110

Trần Danh Toại

19/08/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

111

Trần Văn Chung

23/04/1982

Hồ sơ đủ

07/09/2019

112

Nguyễn Văn Ba

30/03/1992

Hồ sơ đủ

113

Nguyễn Văn Bắc

11/08/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/09/2019

114

Nguyễn Điình Phong

10/11/1979

Hồ sơ đủ

115

Ngô Minh Trường

10/01/1984

Hồ sơ đủ

07/09/2019

116

Phạm Văn Điễn

22/07/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

117

Đoàn Văn Tuột

04/05/1993

Hồ sơ đủ

07/09/2019

118

Phan Thúc Khoa

04/12/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

119

Bùi Ngọc Uyên

14/04/1977

Hồ sơ đủ

120

Nguyễn Duy Bình

10/10/1977

Hồ sơ đủ

121

Vũ Văn Lãng

10/04/1976

Hồ sơ đủ

122

Trần Thị Hợp

02/03/1984

Hồ sơ đủ

07/09/2019

123

Nguyễn Thị Tâm

26/10/1992

Hồ sơ đủ

124

Lê Văn Vương

20/11/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

125

Phan Giáo Ái

09/03/1984

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

126

Đào Văn Tuyên

27/11/1985

Hồ sơ đủ

127

Đinh Văn Truyền

23/04/1982

Hồ sơ đủ

07/09/2019

128

Nguyễn Ngọc Duy

05/04/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

129

Trần Ánh Sáng

28/04/1992

Hồ sơ đủ

07/09/2019

130

Nguyễn Viết Hoan

27/11/1988

Hồ sơ đủ

131

Lê Quang Tiên

25/02/1984

Hồ sơ đủ

07/09/2019

132

Nguyễn Văn Tuyên

19/10/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

133

Nguyễn Minh Huệ

16/01/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

134

Vũ Thị Lương

15/06/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

135

Nguyễn Văn Quyết

12/02/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

136

Trần Quang Thìn

12/06/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

137

Nguyễn Hoàng Lợi

05/12/1982

Hồ sơ đủ

138

Nguyễn Ngọc Văn

05/08/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

139

Nguyễn Văn Trung

12/04/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

140

Nguyễn Thị Thêu

22/09/1987

Hồ sơ đủ

141

Lê Bá Đức

26/11/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

142

Dương Văn Hải

02/06/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

143

Lê Văn An

25/08/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

144

Đỗ Văn Công

23/02/1983

Hồ sơ đủ

07/09/2019

145

Đào Văn Quân

17/01/1987

Hồ sơ đủ

146

Nguyễn Huy Sáng

03/11/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

147

Trần Văn Dược

02/01/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

148

Giáp Văn Khanh

01/07/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

149

Phan Văn Tâm

21/03/1990

Hồ sơ đủ

150

Trần Đức Luân

28/05/1984

Hồ sơ đủ

07/09/2019

151

Lưu Xuân Tùng

17/06/1991

Hồ sơ đủ

152

Hoàng Đức Thiện

16/01/1982

Hồ sơ đủ

153

Đỗ Thanh Hải

20/10/1987

Hồ sơ đủ

154

Nguyễn Văn Thảo

10/02/1980

Hồ sơ đủ

07/09/2019

155

Lý Đức Khu

06/08/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

156

Nguyễn Văn Tuấn

27/08/1992

Hồ sơ đủ

157

Lê Khả Minh

01/02/1981

Hồ sơ đủ

07/09/2019

158

Nguyễn Minh Nghĩa

05/08/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

159

Nguyễn Trọng Hòa

10/03/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

160

Phạm Ngọc Quang

06/01/1979

Hồ sơ đủ

07/09/2019

161

Ngô Vi Khánh

09/03/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/09/2019

162

Lê Xuân Bình

07/08/1983

Hồ sơ đủ

07/09/2019

163

Huỳnh Long Minh

26/01/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

164

Ngọc Văn Thắng

03/08/1985

Hồ sơ đủ

165

Vũ Thị Thúy Vân

07/03/1989

Hồ sơ đủ

166

Đỗ Quốc Đoàn

02/12/1989

Hồ sơ đủ

167

Bùi Hữu Huy

16/03/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

168

Phạm Xuân Quang

15/06/1992

Hồ sơ đủ

07/09/2019

169

Ngô Văn Minh

06/08/1987

Hồ sơ đủ

07/09/2019

170

Vũ Ngọc Đạt

22/11/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

171

Hồ Văn Huỳnh

04/04/1982

Hồ sơ đủ

07/09/2019

172

Nguyễn Thanh Tuấn

20/08/1985

Hồ sơ đủ

07/09/2019

173

Đỗ Trọng Tạo

12/08/1989

Hồ sơ đủ

174

Đào Xuân Tiến

18/05/1992

Hồ sơ đủ

07/09/2019

175

Nguyễn Văn Kỳ

09/12/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

176

Tạ Thanh Hải

18/06/1993

Hồ sơ đủ

177

Ninh Văn Thành

20/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

178

Nguyễn Đức Hiếu

12/04/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

179

Trần Văn Hào

23/09/1993

Thiếu Hộ chiếu gốc

07/09/2019

180

Thân Thanh Tùng

14/10/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

181

Nguyễn Tuấn Sơn

11/09/1983

Hồ sơ đủ

07/09/2019

182

Nguyễn Văn Cảnh

10/12/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

183

Vũ Văn Luyến

23/08/1977

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

184

Phan Văn Quỵnh

25/05/1985

Hồ sơ đủ

185

Phan Văn Toàn

16/11/1991

Hồ sơ đủ

186

Vũ Bá Hoạt

11/09/1992

Hồ sơ đủ

187

Trần Văn Khánh

12/02/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

188

Trần Hưng Đạo

27/02/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

189

Nguyễn Quang Họa

07/10/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

190

Nguyễn Quốc Bảo

11/08/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

191

Nguyễn Văn Hân

20/06/1989

Hồ sơ đủ

192

Nguyễn Thị Hiến

10/10/1991

Hồ sơ đủ

193

Phạm Đăng Công

17/11/1993

Hồ sơ đủ

194

Phạm Văn Chính

23/10/1991

Hồ sơ đủ

195

Khúc Ngọc Thoát

27/08/1988

Hồ sơ đủ

196

Hồ Thị Thùy Linh

16/12/1992

Hồ sơ đủ

07/09/2019

197

Trương Công Minh

17/07/1987

Hồ sơ đủ

198

Vũ Xuân Đoàn

08/07/1985

Hồ sơ đủ

07/09/2019

199

Đào Xuân Bình

31/03/1992

Hồ sơ đủ

200

Đặng Văn Thông

24/12/1986

Hồ sơ đủ

201

Đỗ Văn Tuấn

10/06/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

202

Trịnh Văn Nghĩa

06/03/1983

Hồ sơ đủ

27/6/2019

203

Đặng Thị Phi Giao

16/07/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

204

Nguyễn Việt Hải

31/05/1982

Hồ sơ đủ

27/6/2019

205

Trần Thị Dịu

25/01/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

206

Bùi Tiến Sướng

03/11/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

207

Nguyễn Thị Mai

14/04/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

208

Đỗ Hữu Bằng

25/06/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/09/2019

209

Trần Văn Quân

01/06/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

210

Nguyễn Văn Xuân

19/05/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

211

Nguyễn Thị Hiếu

14/02/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

212

Trịnh Thúc Chiến

22/12/1982

Hồ sơ đủ

213

Trần Đại Lượng

06/05/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/09/2019

214

Trần Mầu

01/03/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

215

Nguyễn Thanh Tuấn

18/01/1986

Hồ sơ đủ

27/6/2019

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 20/8/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ ” Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ”. Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước