LỊCH HỌC LỚP K6

0

Lịch học tuần 1

교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương
1                   8h-8h50 한글 익히기 모음 – 자음 작법 음절 구조 발음법
2                 9h-9h50 Làm quen với chữ tiếng Hàn Nguyên âm – Phụ âm Cách viết Cấu trúc âm tiết Cách phát âm
3                 10h-10h50
교사 Thanh 교사 Thanh 교사 Thanh 교사 Thanh 교사 Thanh
4                   14h-14h50 한글 익히기 모음 – 자음 작법 음절 구조 발음법
5                  15h-15h50 Làm quen với chữ tiếng Hàn Nguyên âm – Phụ âm Cách viết Cấu trúc âm tiết Cách phát âm
6                  16h-16h50

 

Lịch học tuần 2

교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương
1                   8h-8h50 안녕하세요 어휘 문법  읽는 – 이해하다 듣다
2                 9h-9h50 Chào hỏi Từ vựng Ngữ pháp Đọc-hiểu Nghe
3                 10h-10h50
교사 Thanh 교사 Thanh 교사 Thanh 교사 Thanh 교사 Thanh
4                   14h-14h50 안녕하세요 어휘 문법  읽는 – 이해하다 검사 어휘
5                  15h-15h50 Chào hỏi Từ vựng Ngữ pháp Đọc-hiểu Kiểm tra từ vựng
6                  16h-16h50