Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 06/05/2019

0

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Lê Dân An

01/03/1989

Thiếu HC bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

2

Trần Ngọc Hùng

05/07/1984

Thiếu photo công chứng cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

3

Dương Thanh Huy

01/11/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

4

Nguyễn Tuấn Anh

22/10/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

5

Nguyễn Văn Phi

15/11/1990

Thiếu HC bản gốc

26/3/2019

6

Bùi Văn Việt

23/07/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

19/3/2019

7

Nguyễn Trọng Phúc

28/12/1989

Thiếu HC bản gốc

26/3/2019

8

Hoàng Hữu Lợi

13/08/1985

Thiếu HC bản gốc; Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

9

Võ Quang Nam

10/06/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

10

Trần Tuấn Anh

04/02/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

25/3/2019

11

Nguyễn Văn Luận

24/09/1990

Thiếu HC bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

26/3/2019

12

Nguyễn Huy Đại

07/04/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

13

Lưu Văn Thạo

02/11/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

26/3/2019

14

Trịnh Văn Thắng

20/08/1989

Thiếu HC bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

15

Nguyễn Ngọc Thành

21/03/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

25/3/2019

16

Phạm Công Sao

22/07/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

25/3/2019

17

Trần Văn Tráng

24/07/1985

Thiếu HC bản gốc

26/3/2019

18

Tô Mạnh Hưởng

01/09/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

19

Trần Trọng Tiệp

20/01/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

20

Phạm Đình Nghĩa

08/08/1986

Thiếu HC bản gốc

26/3/2019

21

Phạm Quốc Bào

25/10/1990

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

22

Phạm Văn Bình

20/12/1987

Thiếu HC bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

23

Nguyễn Thành Tài

03/02/1981

Thiếu HC bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có); Hợp đổng đưa người lao động đi làm việc tài Hàn Quốc

04/02/2019

24

Nguyễn Viết Thắng

22/07/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

25

Lê Duy Hùng

10/11/1986

Thiếu HC bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

26

Nguyễn Văn Tăng

30/07/1990

Thiếu HC bản gốc

26/3/2019

27

Huỳnh Tấn Khuê

17/11/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

26/3/2019

28

Nguyễn Hồng Huy

10/03/1980

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

29

Hà Thế Tùng

30/09/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

30

Trần Thị Xuân Phương

25/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

31

Phạm Văn Phong

05/01/1987

Thiếu Hộ chiếu bản gốc; Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

32

Doãn Thế Tĩnh

18/10/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

33

Đồng Nhật Triều

26/03/1985

Thiếu Hộ chiếu bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

34

Nguyễn Văn Trọng

04/05/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

35

Nguyễn Văn Việt

06/03/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

36

Trần Đại Quyết

19/01/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

37

Lê Văn Ánh

25/05/1981

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

38

Cao Thanh Đại

30/12/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

39

Nguyễn Văn Hưng

27/12/1992

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

40

Phạm Văn Thủy

24/10/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

41

Đỗ Đức Cảnh

21/12/1989

Thiếu Hộ chiếu bản gốc; Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

42

Nguyễn Văn Hợp

27/04/1992

Thiếu Hộ chiếu bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

43

Phan Nhữ Lộc

10/10/1988

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

44

Nguyễn Quốc Hùng

24/09/1989

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

19/3/2019

45

Dương Văn Tiến

10/12/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

25/3/2019

46

Đỗ Việt Dũng

12/05/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

47

Phan Văn Yên

04/01/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

48

Lê Đức Tỉnh

05/10/1977

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

26/3/2019

49

Phạm Văn Thu

01/05/1983

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

50

Nguyễn Viết Đa

22/07/1987

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

51

Lê Nguyễn Thành Hưng

28/12/1990

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

52

Phan Hoàng Nam

01/01/1987

Thiếu Hộ chiếu bản gốc; Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

25/3/2019

53

Lư Quang Tấn

05/04/1982

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

54

Nguyễn Trọng Hồng

05/06/1991

Thiếu Hộ chiếu bản gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

55

Vũ Thanh Sơn

20/02/1984

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

56

Ngô Văn Dự

09/03/1989

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

26/3/2019

57

Vương Văn Quyết

01/01/1989

Thiếu Hộ chiếu bản gốc

25/3/2019

58

Lê Hữu Nhân

02/01/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

59

Chu Đình Sơn

15/06/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

60

Phan Hữu Phong

14/06/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26/3/2019

61

Trần Trung Thuật

19/12/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

62

Võ Văn Phương

18/06/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

63

Bùi Thị Phương Loan

29/09/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26/3/2019

 

  • Lưu ý: Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ ” Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ”. Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ.
  • Lưu ý: Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.